strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » wykaz aktów prawnych

2013-07-11 09:14 / 3772   M. Bazelak informacje ogólne
Wykaz aktów prawnych dotyczących szkolnictwa zawodowego
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 7.  
  szczegóły>>>

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, zostało o publikowane w Dzienniku  Ustaw z 2012 r. pod pozycją 184.  
  szczegóły>>>

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 186.  
  szczegóły>>>

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 1152.  
  szczegóły>>>

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 188.  
  szczegóły>>>

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 262.  
  szczegóły>>>

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 857.
  szczegóły>>>

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 752.
  szczegóły>>>

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 945.
  szczegóły>>>

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 204.
  szczegóły>>>© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl