strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » kwalifikacyjne kursy zawodowe

2015-02-03 14:55 / 5158   M. Bazelak informacje ogólne
Informacja dla organizatorów kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku.

Dnia 16 stycznia 2015 r. podpisana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

 

Nowelizacja rozporządzenia zamieszczona została w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 109, a jej celem jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

 

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje m.in. zmiany dotyczące organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku:

  • dotychczasowe formy realizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostają zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi a każdy kurs kończyć się będzie egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestników, zdobyte podczas kursu;
  • program szkoleń został poszerzony i w większym stopniu będzie uwzględniał zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zarządzaniem kryzysowym i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • kursy na kierownika lub wychowawcę wypoczynku mogą być organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, a także za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty;
  • obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku;

Kursy dla kierowników wypoczynku lub kursy dla wychowawców rozpoczęte przed dniem wejścia nowelizacji rozporządzenia, mogą być zakończone na podstawie przepisów dotychczasowych.
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl