strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-02-13 15:01 / 7925   R. Ciechanowski informacje ogólne
Nabór kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

 

Poszukujemy trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.


W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.


Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

 

Zakłada się, że osoby pełniące funkcję koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego (doradców-konsultantów) będą w dłuższej perspektywie współpracowały z ORE w zakresie wdrażanych zmian związanych z realizacją doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisze z każdym z trenerów „Deklarację współpracy”. Współpraca będzie obejmowała nieodpłatne działania na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie działań objętych projektem.

 

Wymagania związane ze współpracą z ORE:

 1. Czas współpracy: kwiecień–czerwiec 2018 r.
 2. Udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez ORE.
 3. Nieodpłatne wspieranie szkół w realizacji zewnętrznego wsparcia, o których mowa w Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020.

Ostateczne terminy i miejsce szkolenia zostaną podane w marcu 2018 r.

 

Osoby wyłonione w drodze rekrutacji:

 1. Wezmą udział w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu obejmującym 20 godzin zegarowych zajęć merytorycznych.
 2. Otrzymają nieodpłatnie program merytoryczny, scenariusze zajęć i materiały merytoryczne do prowadzenia szkoleń.
 3. Będą miały możliwość konsultacji i wsparcia eksperckiego w prowadzonych działaniach przez pracowników merytorycznych ORE.
 4. Otrzymają potwierdzenie udziału w działaniach objętych projektem.
 5. Będą mogły skorzystać z dwóch noclegów z wyżywieniem oraz pokrycia kosztów dojazdu do wysokości 100 zł.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

 1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe,
 3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. w branżowej szkole I stopnia, technikum lub szkole policealnej dla młodzieży,
 4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
 5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
 6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

UWAGA!

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

Warunek udziału w szkoleniu – każdy z uczestników szkolenia otrzyma oświadczenie uczestnika projektu i będzie proszony o jego wypełnienie i podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia.


Do pobrania:

 1. Wymagania wobec kandydatów
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Deklaracja współpracy
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (do przekazania organizatorom przed rozpoczęciem szkolenia)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener.


Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

 1. Weryfikacja formalna dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty).
 2. Analiza merytoryczna zgłoszeń spełniających wymagania formalne.

Zgłoszenie, które nie spełni wymagań formalnych, zostaje odrzucone i nie podlega dalszej analizie.

 

W przypadku osób, które w wyniku prac komisji rekrutacyjnej spełnią wszystkie wymagania formalne, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pytania można kierować do koordynatora KO w Bydgoszczy, Czesława Stawikowskiego, tel. 56 611 52 16, 600 650 109, e-mail: cstawikowski@bydgoszcz.uw.gov.pl.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl