strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-01-27 13:20 / 6983   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Procedura postępowania w przypadku zawieszenia nauczyciela/dyrektora w obowiązkach

Bydgoszcz, 17 stycznia 2017 r.

WO-KDN. 5843.1.2017.MO

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo                         

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie, Wójtowie, inne organy prowadzące

/w tym szkoły niepubliczne/

oraz Dyrektorzy szkół
w województwie kujawsko-pomorskim

 

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (art. 85w ust. 1 i 2- Dz. U. z 2016 r. poz. 668) na Ministra Edukacji Narodowej został nałożony obowiązek prowadzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, w którym gromadzi się informacje o nauczycielach zawieszonych w pełnieniu obowiązków, nauczycielach prawomocnie ukaranych karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania oraz o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczyciela.

 

Zgodnie z art. 85z ust.1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, do rejestru wprowadza się informacje na podstawie zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia /dotyczy zawieszeń  po 1 stycznia 2017 r./, sporządzonego przez dyrektora szkoły, a w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły – przez organ prowadzący szkołę i przesłanego do rejestru niezwłocznie po wydaniu decyzji o zawieszeniu za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. Zawiadomienie powinno zawierać, zgodnie z art. 85w ust. 2 pkt 1 i 7, tj. dane identyfikujące nauczyciela oraz informacje o zawieszeniu i o okresie zawieszenia.

 

Jednocześnie informujemy, że w celu usunięcia nauczyciela  z rejestru należy zawiadomić o:

  • zakończonym okresie zawieszenia,
  • zatarciu kary zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w okresie3 lat od ukarania (odpis orzeczenia należy usunąć z akt osobowych po upływie 6 lat od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia o ukaraniu),
  • zgonie nauczyciela /zawieszonego, ukaranego, wydalonego z zawodu/.

W związku z powyższym prosimy dyrektorów szkół i placówek oraz organy prowadzące o terminowe przesyłanie zgłoszeń, zawierających wyżej określone informacje do centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Przewodniczący Komisji – starszy wizytator Zbigniew Blinkiewicz, tel. 52/ 34-97-609,

Sekretarz Komisji – starszy inspektor Mariola Oleszczuk, tel. 52/ 34-97-632

 

 

 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

dla Nauczycieli

przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim

Zbigniew Blinkiewicz

starszy wizytator
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl