strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2018-04-17 11:42 / 7984   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa kujawsko- pomorskiego realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”, finansowanego  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”. 


Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

 

Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (min. 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba).  


W ramach projektu planowane są: 

1. Szkolenia dla kadry kierowniczej (72 godz. szkolenia w trzech modułach), trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia 2018 r. do września 2018 r. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. 

2. Zorganizowanie przez uczestników szkoleń  procesu wspomagania w placówce, w której są zatrudnieni – w okresie 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Proces będzie wspierany przez  doradców oraz w ramach zorganizowanych sieci współpracy. Każdy uczestnik otrzyma 24 godz/os. indywidualnego doradztwa wspomagającego w miejscu pracy.  Zadaniem doradcy będzie pomoc uczestnikom przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów, organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, wskazuje literaturę przedmiotu, przykłady dobrych praktyk. 

 

Z projektu wykluczeni są: dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących. 

 

Strona MEN: https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/aktualizacja-zestawienia-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji – 28 lutego 2018 r. 

 

Rekturacja ma charakter ciągły, aż do momentu zrekrutowania wszystkich grup. 


Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/


Projekt realizowany jest w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl