strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » sprawdzian po szkole podstawowej

2013-11-22 12:50 / 4073   K. Mikulski informacje ogólne
Dostosowanie warunków na sprawdzianach i egzaminach szkolnych dla dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej

Zmiany, które przedstawiciele Polskiego Związku Logopedów wypracowali we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zostały zamieszczone w komunikacie dyrektora CKE w dokumencie: Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

link: http://www.cke.edu.pl/index.php/komunikaty-dyrektora-cke-left/

 

W załączeniu:

1. Pismo w sprawie zmian w zakresie dostosowania warunków na sprawdzianach i egzaminach szkolnych dla dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej (załącznik Nr 1).

2. Oferta bezpłatnych konsultacji on -line (załącznik Nr 2).

 

Mając na uwadze specyfikę pracy z dzieci z trudnościami w rozwoju językowym, prosimy o położenie nacisku na konieczność uwzględniania konsultacji poszczególnych przypadków z logopedami, jako jedynymi specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami komunikacji.
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl