strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » egzamin dojrzałości

2010-08-31 13:34 / 1395   M. Bazelakważna informacja informacje ogólne
Zasady organizacji egzaminu dojrzałości w województwie kujawsko-pomorskim

Zasady organizacji egzaminu dojrzałości w województwie kujawsko-pomorskim

w roku szkolnym 2010/2011

 

Podstawa prawna:

§ 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

 

1. Do sesji zimowej egzaminu dojrzałości („stara matura”) w styczniu 2011 r. mogą przystąpić wyłącznie

  • absolwenci ponadpodstawowych szkół dla dorosłych.

Absolwenci pozostałych ponadpodstawowych szkół średnich mogą przystąpić już jedynie do egzaminu maturalnego („nowa matura”) organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Sesja zimowa jest ostatnią organizowaną sesją egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół dla dorosłych, którzy pragną przystąpić do zdawania pełnego (całego) egzaminu.

 

2. Do sesji wiosennej egzaminu dojrzałości w maju 2011 r. mogą przystąpić jedynie osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu dojrzałości i nie zdały egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów, a od chwili rozpoczęcia zdawania egzaminu dojrzałości nie upłynęły 2 lata.

 

3. Terminy sesji egzaminacyjnych w roku szkolnym 2010/2011:

Sesja zimowa: egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone 10 i 11 stycznia 2011 r. o godz. 15.30;

Sesja wiosenna: egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone 10 i 11 maja 2011 r. o godz. 15.30;

 

4. Terminy składania podań:

Absolwenci ponadpodstawowych szkół dla dorosłych, chcący przystąpić do egzaminu dojrzałości w sesji zimowej (styczeń 2011 r.) składają podania w terminie do 30 listopada 2010 r. (wzór podania zał. nr 1)

Osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu dojrzałości i nie zdały go z jednego lub kilku przedmiotów, a od chwili rozpoczęcia zdawania egzaminu nie upłynęły 2 lata i wyrażają wolę jego uzupełnienia w sesji wiosennej (maj 2011 r.) składają podanie w terminie do 30 marca 2011 r.

W podaniu należy podać dokładną nazwę i adres szkoły oraz rok (lata) przystąpienia do egzaminu dojrzałości. (wzór podania zał. nr 2)

Podania należy kierować do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

(adres: 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3). Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, a w przypadku zmiany nazwiska także kserokopię dowodu osobistego.

 

Egzamin dojrzałości przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przy Kujawsko-Pomorskim Kuratorze Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy.

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1 Wzór podania o skierowanie na egzamin dojrzałości w sesji zimowej 2011 r.

Zał. nr 2 Wzór podani o skierowanie na egzamin dojrzałości w sesji wiosennej 2011 r.

 
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl