strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Egzaminy i sprawdziany » egzamin dojrzałości

2009-09-16 11:15 / 711   M. Bazelak informacje ogólne
Egzamin dojrzałości 2009/2010

Egzamin dojrzałości.

 

Podstawa prawna:

 

§ 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

 

Zgodnie z ust. 1-3 w/w rozporządzenia egzamin dojrzałości przeprowadzany był do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie, dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych. Po tym terminie absolwenci szkół ponadpodstawowych dla dorosłych mogą dokonywać wyboru: mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu dwóch lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości tzn. do sesji zimowej w roku szkolnym 2010/2011, albo przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwenci, którzy przystąpią w tym okresie do egzaminu dojrzałości i nie zdadzą tego egzaminu bądź przerwą egzamin zachowują uprawnienia wynikające z § 33 ust. 1-4 załącznika nr 1 do wymienionego powyżej rozporządzenia, a zatem mają prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu dojrzałości z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu 2 lat.

 

Zatem z powyższych przepisów wynika, że:

 

1. ostatnia sesja egzaminu dojrzałości w ponadpodstawowych szkołach średnich dla dorosłych odbyła się w styczniu 2009 r.

2. absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości w styczniu 2009 r. i nie zdali egzaminu dojrzałości z określonych przedmiotów mogą w ciągu 2 lat, czyli do stycznia 2011 r. ponownie przystąpić do egzaminu dojrzałości z niezdanych przedmiotów; po tym terminie mogą przystąpić już wyłącznie do egzaminu maturalnego;

3. absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu dojrzałości do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 (czyli do stycznia 2009) mogą jeszcze przystąpić do egzaminu dojrzałości w ciągu 2 lat licząc od sesji, w której mogli przystąpić do tego egzaminu, czyli do sesji zimowej w roku szkolnym 2010/2011 (do stycznia 2011). Absolwenci, którzy w ciągu tych 2 lat, czyli w okresie od stycznia 2009 r. do stycznia 2011 r. nie zdadzą egzaminu dojrzałości lub go przerwą mogą jeszcze przez okres 2 lat, licząc od sesji, w której przystąpili do tego egzaminu i go nie zdali, a więc najpóźniej do stycznia 2013 r. ponownie przystąpić do egzaminu z przedmiotów, których nie zdali.

 

Absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla młodzieży mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości:

1 absolwenci trzyletnich techników i szkół równorzędnych dla młodzieży w roku szkolnym 2007/2008

2. absolwenci pozostałych ponadpodstawowych szkół średnich dla młodzieży (cztero i pięcioletnich) w roku szkolnym 2006/2007.

 

Absolwenci wymienieni w punkcie 1 i 2 zachowali również uprawnienia określone we wspomnianym powyżej § 33 ust. 1-4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a mianowicie prawo do ponownego przystąpienia do egzaminu dojrzałości z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu 2 lat.

 
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl