strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2013-05-07 12:00 / 3612   M. Bazelak informacje ogólne
Praca w komisji konkursowej

Bydgoszcz  7 maja 2013 r. 

WO. 5551. 2. 3 / 2013. HW

 

                                                                      

 

Szanowni Państwo

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

 

W  związku z  ogłoszeniem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2013 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego, uprzejmie zapraszam, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie złożyli ofert w ww. konkursie* do uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej
w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy.

 

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 

· ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu;

· analiza  indywidualna i ocena punktowa ofert;

· rekomendowanie zaopiniowanych ofert Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

Prace komisji trwać będą od  14 do 21 maja 2013 r.

 

Do udziału  w pracach komisji konkursowej   zaproszone zostaną  dwie osoby, które zostaną zgłoszone jako pierwsze.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesłać na adres e-mail:

hwiatrowska@bydgoszcz.uw.qov.pl  w terminie do 13 maja 2013 r.

 

 

                                                                

z up. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marcin Piotrowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

 

 

* zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl