strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2017-11-24 14:34 / 7695   U. Chaberska informacje ogólne
INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU I WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU I WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU.

 

 I. Informacje ogólne.

 

 1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:
  1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
  2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
  3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.
 2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku przez podmioty o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.
 3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.
 4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni:
  1) bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;
  2) kadrę posiadającą  przygotowanie, zapewniające realizacje programu kursów;
  3) program kursu zgodny z programem określonym w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r, poz. 452).

II. Wniosek o wydanie zgody.

 1. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:
  1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;
  2) adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;
  3) rodzaj planowanych kursów;
  4) liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;
  5) adres miejsca prowadzenia kursów;
  6) planowane terminy przeprowadzenia kursów;
  7) planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się odbywać zajęcia oraz czas trwania poszczególnych zajęć;
  8) informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;
  9) datę i podpis organizatora kursu.

 2. Do wniosku dołącza się:
  1) wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj prowadzonych zajęć oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nią przygotowanie, o którym mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2) programy kursów;
  3) kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.

 3. Kadra prowadząca wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu na kierownika wypoczynku /z wyjątkiem zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych/posiada:
  1) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku odpowiednio pedagogika, psychologia, administracja lub opieka społeczna, albo
  2) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku innym niż określony w pkt 1 i dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

 4. Kadra prowadząca wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu na wychowawcę wypoczynku /z wyjątkiem zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych/posiada:
  1) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku pedagogika lub psychologia albo
  2) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych odpowiednio z zakresu pomocy społecznej, kultury fizycznej, sztuk pięknych, sportu i rekreacji lub krajoznawstwa i turystyki, albo
  3) dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku innym niż określony w pkt 1 i 2 i dyplom trenera lub legitymację instruktora sportu w przypadku osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013r., albo dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo
  4) odznakę lub stopień nadawany kadrze kształcącej na podstawie spełnienia warunków określonych w statucie lub regulaminie organizacji pozarządowej potwierdzające prawo do prowadzenia szkoleń.

 5. Kadra prowadząca zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych określone w programie kursu na wychowawcę wypoczynku oraz kursu na kierownika wypoczynku posiada:
  1) dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych o kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego, albo
  2) dyplom ukończenia studiów wyższych medycznych o kierunku innym niż określony w pkt 1 i dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu ratownictwa, albo
  3) świadectwo lub zaświadczenie ukończenia kursu lub szkolenia nadającego uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, albo
  4) świadectwo lub zaświadczenie ukończenia kursu lub szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i dokument potwierdzający co najmniej 1 rok doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z tego zakresu.

 6. Program kursu na kierownika wypoczynku określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 7. Program kursu na wychowawcę wypoczynku określa załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 8. Wniosek składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursów.

 9. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

III. Obowiązki organizatorów kursu na kierownika wypoczynki i wychowawcę wypoczynku

 1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

 2. Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku, albo wychowawcę wypoczynku wydane przez organizatora kursu.

 3. Organizator kursu prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, która zawiera:
  1) numer ewidencyjny zaświadczenia;
  2) rok wydania zaświadczenia;
  3) imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika kursu;
  4) rodzaj ukończonego kursu;
  5) numer zgody kuratora oświaty na prowadzenie kursu.

 4. Organizator kursu nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki została wydana zgoda na prowadzenie kursów, przekazuje kuratorowi oświaty informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

IV. Nadzór na kursami na kierownika wypoczynki i wychowawcę wypoczynku.

 1. Kurator właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursu.

 2. Kurator oświaty w ramach nadzoru może kontrolować prowadzenie kursu w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować do organizatora kursu o informacje związane z organizacją i przebiegiem kursu.

 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu kursu, w tym prowadzenia kursu niezgodnie z warunkami, o których mowa w art. 92q ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), kurator oświaty nakazuje ich usunięcie w wyznaczonym terminie lub cofa wydaną zgodę. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) /art. 92q , art. 92r, art. 92s, art. 92t/,

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) / §8, §9 oraz załączniki 7, 8, 9, 10/.© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl