strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2021-09-03 12:15 / 10270   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
Nabór stypendystów do projektu pt. "Humaniści na start!"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Humaniści na start"

Informacje o naborze

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50

- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy łącznie przyznać łącznie 400 stypendiów.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych (około 30%) oraz liceów ogólnokształcących (około 70 %).

 

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2021 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2020/2021 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

 

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Nabór zostanie zakończony 30 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

 

Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl