strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2022-06-20 11:20 / 10912   M. Babyszkaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

województwa kujawsko-pomorskiego,

 

zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1615), prosimy o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

 

Jednocześnie wskazać należy, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom spełniającym kryteria określone w art. 90h ust. 1 ustawy o systemie oświaty:

  • odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum będącego absolwentem dotychczasowego gimnazjum;
  • odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

 

1. Wniosek winien dotyczyć ucznia, który w roku szkolnym 2022/2023 będzie w dalszym ciągu uczniem danej szkoły.

2. Wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

3. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

4. Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza kandydatów do stypendium.

5. Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty.

6. Dyrektor szkoły najpóźniej w terminie do 10 lipca 2022 r. przesyła Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel, zatwierdzony i wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie stypendium wraz z listą kandydatów.

 

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę dyrektor szkoły podaje wyczerpujące uzasadnienie przyczyny braku kandydata do stypendium. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach: I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

 

Wnioski i listy kandydatów/szkół należy przesłać w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel e-mail: ebrylewska@bydgoszcz.uw.gov.pl Drogą elektroniczną należy wysłać nie fotografie czy skany podpisanych przez dyrektora szkoły dokumentów, lecz wersje edytowalne plików Microsoft Word/Excel. Proszę nie przesuwać wyrazów oraz nie zmieniać wielkości, stylu i kroju czcionek w załącznikach. Oświadczenia przekazywane są w 2 egz. za pośrednictwem szkoły wyłącznie w wersji papierowej.

 

Osobą odpowiedzialną w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za procedurę typowania kandydatów do stypendium jest Pan Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek: tel.  52 3497 603, e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl