strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2022-09-09 10:31 / 11000   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Nabór stypendystów do projektu pt. „Prymus Pomorza i Kujaw”

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje kolejny nabór stypendystów do projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Informacje o naborze

 

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;

- uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,

- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

- uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Organizator planuje przyznać łącznie ponad 500 stypendiów, w tym minimum 200 dla uczniów szkół podstawowych oraz minimum 300 dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Wysokość stypendium będzie zróżnicowana (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) i zależeć będzie od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

 

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2022 r. będzie generowany elektronicznie. Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. 

 

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji,  Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium - „Prymus Pomorza i Kujaw” lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Nabór zakończony zostanie 30 września 2022 r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

 

Informacji udzielają:

 

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Maja Kowalkowska

tel. 56 652 18 87

e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl