strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2008-05-06 07:00 / 141   J. Popielewski dla rodziców i uczniów
Stypendium z Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
Regulamin Funduszu Pomocy Młodym Talentom

Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich


1.Pomoc Funduszu przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku 10 - 17 lat.

2.Opracowanie warunków i kryteriów przyznawania pomocy należy do Rady Funduszu.

3.Wnioski o pomoc powinny składać osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium. Formularze wniosków można uzyskać w Fundacji „Porozumienie bez barier” w drugiej połowie kwietnia.

4.Rada Funduszu może udzielić wnioskodawcy pomocy stypendialnej:
  • rzeczowej, w postaci pomocy dydaktycznych,
  • finansowej, w postaci dotacji celowej,
  • rzeczowej i finansowej jednocześnie.
5.Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).

6.Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca każdego roku.

7.Decyzje o przyjęciu w poczet stypendystów Funduszu podejmuje Rada Funduszu.

8.O decyzji Rady pisemnie lub telefonicznie zostaną poinformowani wyłącznie stypendyści.

9.Stypendia wręczane są w połowie listopada.

10.Rada Funduszu corocznie określa wysokość stypendiów oraz liczbę stypendystów w zależności od posiadanych środków.

11.Rada Funduszu może zasięgać opinii właściwego kuratorium lub innych instytucji oświatowych dotyczących osiągnięć wnioskodawcy.

12.Laureaci nie mogą ubiegać się o powtórne otrzymanie stypendium z Funduszu.

13.W skład Rady Funduszu wchodzą wybitni pedagodzy, reprezentanci świata kultury i nauki oraz przedstawiciele Fundacji „Porozumienie bez barier”.

14.Obsługę Funduszu prowadzi Fundacja „Porozumienie bez barier”, tel./fax: 022-849-96-62. Wnioski prosimy kierować na adres:Fundacja „Porozumienie bez barier”

ul. Al. Przyjaciół 8 lok. 1A

00-565 Warszawa

z dopiskiem „Fundusz Pomocy Młodym Talentom”© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl