strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2012-07-02 14:37 / 2867   A. Koziołkiewicz dla rodziców i uczniów
Stypendia dla uczniów od Fundacji ORLEN - DAR SERCA

Rusza ósma edycja Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego (DIM POLSKA), kierowanego do uzdolnionych i zaangażowanych społecznie uczniów z gimnazjów i szkół stopnia ponadgimnazjalnego. Jest to kontynuacja realizowanego od ponad 7 lat projektu, którego celem jest umożliwienie zdolnym młodym ludziom zdobywania pogłębionej wiedzy, a także realizacji ich pasji i marzeń.

Aby zostać stypendystą Fundacji należy:

 1. dokładnie zapoznać się z zamieszczonym poniżej „Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013”;
 2. w terminie do 15 lipca 2012 r. należy wypełnić wniosek stypendialny on-line. Wypełniony wniosek zostanie przesłany na wskazany adres mailowy (w razie problemów technicznych prosimy o pobranie i wydrukowanie wniosku w formacie PDF i staranne wypełnienie dużymi, drukowanymi literami, a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją);
 3. wydrukować i wypełnić Oświadczenie;
 4. wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z Oświadczeniem oraz wymaganymi w Regulaminie dokumentami przesłać tradycyjną pocztą na adres Fundacji,;
 5. do wniosku należy dołączyć:
 • kopię świadectwa za rok szkolny 2011/2012 poświadczoną przez Szkołę za zgodność z oryginałem,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia (np. ze szkoły, klubu sportowego itp.) oraz/lub zaangażowanie w działania społeczne, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub Szkołę,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia stwierdzające dochody członków rodziny ucznia w roku 2011 lub – w przypadku rodzin utrzymujących się z dochodów z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania,
 • w przypadku ucznia niepełnosprawnego prosimy o dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub Szkołę.

Komplet dokumentów należy przesłać w terminie do dnia 31 lipca 2012 r. na adres biura Fundacji: ul. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa z dopiskiem: „DIM POLSKA”.
UWAGA:

 • przy wypełnianiu wniosku stypendialnego należy podać aktualne numery telefonów, adresy, maile, itp.;
 • dokumenty poświadczające osiągnięcia powinny dotyczyć sukcesów osiągniętych w minionym roku szkolnym.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, spełniające wszystkie kryteria określone Regulaminem.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl