strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2012-09-03 08:13 / 2942   A. Borysiak dla rodziców i uczniów
Nabór stypendystów na rok szkolny 2012/2013 w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja”

W dniach 3-21 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja”. Projekt stypendialny „Zdolni na start – III edycja” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa.

Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udział w projekcie stypendialnym w roku szkolnym 2012/2013 wziąć mogą szczególnie uzdolnieni uczniowie spełniający łącznie warunki:

• będą w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

• przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2011 roku w przeliczeniu na jedną osobę, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), nie przekracza 1008 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie przekracza 1166 zł,

 • warunek szczególnego osiągnięcia, tj. przynajmniej jedno z poniższych:

a) uzyskanie w roku szkolnym 2010/2011 lub 2011/2012 tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub uczniów gimnazjów organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);

b) uzyskanie w roku szkolnym 2010/2011 lub 2011/2012 tytułu finalisty lub laureata w olimpiadzie lub turnieju zawodowym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.) oraz umieszczonym na liście Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

c) realizacja w roku szkolnym 2011/2012 indywidualnego toku nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny przy średniej ocen z tego świadectwa na poziomie 4,6;

d) realizacja w roku szkolnym 2011/2012 indywidualnego programu nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny, przy czym przynajmniej jeden przedmiot objęty indywidualnym programem nauki jest określony w §4 ust. 1 pkt 2) regulaminu przyznawania stypendium;

e) realizacja w roku szkolnym 2011/2012 samodzielnej lub zespołowej pracy naukowej lub prowadzenie badań naukowych pod opieką pracownika naukowego potwierdzona zaświadczeniem z uczelni wyższej zawierającym tytuł/nazwę pracy naukowej lub przedmiot badań naukowych, stan realizacji i ewentualne publikacje związane z tą pracą.

 

Stypendia w wysokości 380 zł brutto miesięcznie na cały rok szkolny 2012/2013, czyli 12 miesięcy, otrzyma 250 uczniów, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Szczegółowe informacje zamieszczano w serwisie: http://zdolni3-2.kujawsko-pomorskie.pl Przed przystąpieniem do składania wniosków o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 668 507 768, 668 506 972 oraz 668 506 961.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl