strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2013-06-24 08:24 / 3712   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Nawiązując do postanowień art.90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego  do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2013/2014.

 

Uprzejmie prosimy Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium MEN na rok szkolny 2013/2014, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2012/2013, zgodnie z art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

W przypadku stypendium Ministra Edukacji Narodowej obowiązują następujące procedury i terminy:

  • do 6 lipca 2013 r., rada pedagogiczna - na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty
    i wychowania wraz z opinią o kandydacie  do stypendium, 
  • wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty
    i wychowania, które wpłyną po 6 lipca br., nie będą rozpatrywane.
  • do 30 lipca 2013 r. Kurator Oświaty przekazuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski kandydatów, wraz z imienną listą zbiorczą.

Wnioski o przyznanie stypendium MEN należy złożyć w postaci papierowej ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Do każdego wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2012/2013.

 

UWAGA!

Wniosek, w postaci pliku programu Word, który stanowi załącznik do niniejszego pisma, oraz alfabetyczną listę kandydatów (plik programu EXCEL) należy również wysłać pocztą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej w Kuratorium.

 

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W procesie kwalifikowania kandydatów proszę również zwrócić uwagę na uczniów realizujących indywidualny tok nauczania, publikujących prace twórcze, publicystyczne, popularnonaukowe oraz na uczniów zakwalifikowanych do udziału w olimpiadach międzynarodowych.

 

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

 

Pracownikiem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, odpowiedzialnym za procedurę typowania kandydatów do stypendium, jest: p. Anna Koziołkiewicz - wizytator Wydziału Strategii i Rozwoju, e-mail: akoziolkiewicz@bydgoszcz.uw.gov.pl tel. 52 34 97 603 lub 52 34 97 618.

 

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl