strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2014-08-25 12:14 / 4676   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
"Zdolni na start - IV edycja"

W dniach 1-19 września 2014 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja”.

 

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

  1. będzie w roku szkolnym 2014/15 uczęszczać do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  2. przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2013 r. w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1078 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne nie przekracza 1246 zł;
  3. spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • w roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 uzyskał tytuł finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub uczniów gimnazjów organizowanym na podstawie rozp. MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);
  • w roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 uczestniczył w finale (ogólnopolskim) olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanym na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia;
  • realizował w roku szkolnym 2013/14 indywidualny tok nauki potwierdzony wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny przy średniej ocen z tego świadectwa na poziomie 4,6;
  • realizował roku szkolnym 2013/14 indywidualny program nauki potwierdzony wpisem do świadectwa szkolnego za ten r. szk., przy czym przynajmniej jeden przedmiot objęty indywidualnym programem nauki znajduje się na liście przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych;
  • realizował w roku szkolnym 2013/14 samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził badania naukowe pod opieką pracownika naukowego potwierdzone zaświadczeniem z uczelni wyższej zawierającym tytuł/nazwę pracy naukowej lub przedmiot badań naukowych i stan realizacji pracy/badań.

 

Stypendia w wysokości 400 zł brutto miesięcznie na cały rok szkolny 2014/2015, czyli 12 miesięcy, otrzyma 340 uczniów, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów rankingowych.

 

Przed przystąpieniem do składania wniosków o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – IV edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać ponadto pod numerami telefonów: 668 507 768, 668 506 972 oraz 668 506 961.

Projekt stypendialny „Zdolni na start – IV edycja” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl