strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2016-06-17 12:53 / 6438   K. Mikulskiważna informacja dla rodziców i uczniów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy

Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

 

Przypominamy o obowiązujących procedurach i terminach przy typowaniu kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2016 r., uprzejmie prosimy by samorządy uczniowskie, a jeżeli nie zostały utworzone, przez komisje, przedstawiły radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 22 czerwca 2016 r

 

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1) otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia średniej ocen z zajęć obowiązkowych nie niższej niż 4,75 oraz bardzo dobrej oceny z zachowania - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.

2) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

W terminie do 8 lipca 2016 r. dyrektor szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. Zwracamy uwagę, że kandydata - tylko jednego - do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół - po jednym kandydacie z każdej szkoły).

 

W przypadku braku uczniów spełniających kryteria, zgodnie z wymaganiami określonymi wyżej, należy również przesłać do Kuratorium Oświaty informacje podając, w jakiej szkole, lub szkołach (w przypadku zespołów) nie wytypowano kandydatów.  Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2016/2017, na który będzie przyznawane stypendiummusi być jeszcze uczniem szkoły dla młodzieży.

 Powyższe terminy dotyczą również szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

 

Bardzo prosimy Państwa dyrektorów o przygotowanie wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów tak, aby nie zawierały błędów w danych kandydata.


Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć w postaci papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2016 r. (załącznik nr 1), na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem "Stypendium Prezesa Rady Ministrów".

Pracownikami Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, odpowiedzialnymi za procedurę typowania kandydatów do stypendium,  są p. Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji, e-mail:kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl tel. 52 34 97 603 oraz p. Katarzyna Zaremba - st. inspektor Wydziału Rozwoju Edukacji, e-mail: kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl

 tel. 52 34 97 629.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl