strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2017-09-18 13:07 / 7470   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw”

"Prymus Pomorza i Kujaw" - stypendia dla zdolnych uczniów 7 klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół branżowych z regionu kujawsko-pomorskiego.

 

O stypendium na rok szkolny 2017/2018 może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

  1. w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum, szkoły branżowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  2. w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
  3. uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendium;
  4. uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się:

  1. przyrodę w szkołach podstawowych;
  2. biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach;
  3. biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych.© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl