strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2018-06-11 15:09 / 8179   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy

Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych

Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów ministra> właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019.

 

Uprzejmie prosimy Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz. 2198, z późn. zm.).

 

W przypadku stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obowiązują następujące procedury i terminy:

  • do 11 lipca 2018 r., rada pedagogiczna - na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wraz z opinią o kandydacie do stypendium
  • wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, które wpłyną po 11 lipca br., nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy złożyć w postaci papierowej ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Do każdego wniosku należy załączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2017/2018.

 

UWAGA!

Wniosek, w postaci pliku programu Word, który stanowi załącznik do niniejszego pisma, oraz alfabetyczną listę kandydatów (plik programu EXCEL) należy również wysłać pocztą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej w Kuratorium.

 

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W procesie kwalifikowania kandydatów proszę również zwrócić uwagę na uczniów realizujących indywidualny tok nauczania, publikujących prace twórcze, publicystyczne, popularnonaukowe oraz na uczniów zakwalifikowanych do udziału w olimpiadach międzynarodowych.

 

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

 

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zadania związane z przyznawaniem stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - koordynuje Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek, e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl tel. 52 34 97 603 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl