strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2018-09-04 10:03 / 8262   K. Mikulski informacje ogólne
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw"

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;

- uzyskali jedno z poniższych osiągnięć:

a) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w załączniku nr 1 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,

b) określone w załączniku nr 2 do regulaminu, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,

c) jako uczniowie klasy II lub wyższej – w liceum, technikum bądź szkoły branżowej –średnią ocen 5,0 z 2 przedmiotów spośród przedmiotów: przyrodniczych lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym,

- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

Organizator planuje przyznać łącznie 1000 stypendiów, w tym 500 dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, 500 dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Wysokość stypendium będzie zróżnicowana (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) i zależeć będzie od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

 

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2018 r. będzie generowany elektronicznie. Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie wypełnić poprzez akceptację oświadczeń i złożenie podpisu. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. Wszystkie kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

 

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,  Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium - „Prymus Pomorza i Kujaw” lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Nabór zakończony zostanie 30 września 2018 r.


Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej projektu prymus.kujawsko-pomorskie.pl oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/

 

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska           
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Mrówczyńska
tel. 883 326 609
e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl