strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2020-06-10 11:10 / 9560   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

dla młodzieży, policealnych

Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1481 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

 

Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

 

1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium zgodnie z zasadami zawartymi w treści § 3 ust.1–2 w/w rozporządzenia.

 

Wniosek dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 6 lipca 2020 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty) nie później jednak niż do 10 lipca 2020 r.– w przypadku uczniów pozostałych klas.

 

Do wniosku należy dołączyć: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym tj. 2019/2020. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata tj. zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce/tytuł itd. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Proszę Państwa Dyrektorów Szkół o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności na właściwe zaklasyfikowanie osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć oraz załączenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium. Wnioski niewłaściwie wypełnione, bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, niekompletne lub zawierające nieaktualne osiągnięcia, będą opiniowane negatywnie.

 

W związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa, dotyczącymi konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję, że dyrektorzy mogą przesłać wniosek pocztą w zaklejonej kopercie lub elektronicznie wniosek wraz z załącznikami i pismem przewodnim zawierającym listę nazwisk i imion kandydatów do stypendium. Wniosek należy przygotować w dwóch formatach: skan oryginału podpisany przez dyrektora szkoły w formacie PDF oraz plik tekstowy, edytowalny (doc – dokument MS Word). Wniosek należy przesłać na adres: ebrylewska@bydgoszcz.uw.gov.pl. W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę szkoły.

 

Wnioski, złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierająca informację o osiągnięciach kandydatów, biorących udział w olimpiadach/ konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się po 30 lipca 2020 r. 

 

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Osobą odpowiedzialną za procedurę typowania kandydatów do stypendium Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest Pan Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek: tel.  52 3497 603, e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Załączniki:

  1. Wniosek (zgłoszenie) kandydata do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl