strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2020-09-04 13:57 / 9654   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Stypendia "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II".

 

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas drugich lub wyższych techników oraz branżowych szkół I stopnia, a także uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2019/2020.

 

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne; 
 3. jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia;
 4. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:
  a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
  b) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądź finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych  w § 4 regulaminu: 4,00;
  c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
 5. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.

 

Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II.

 

Informacji udzielają:

Marta Chojnacka

tel. 883 359 302

e-mail: marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl

 

Magdalena Mieszkalska

tel. 784 995 076

e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Paweł Szmalc

Koordynator projektu

tel. 571 293 087

e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl