strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2021-11-08 09:38 / 10494   A. Borysiak dla rodziców i uczniów
Zasady korzystania z opieki stomatologicznej w szkołach

Na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przypominamy obowiązujące zasady korzystania z opieki stomatologicznej nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

 Opieka stomatologiczna ma na celu:

  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności
    za własne zdrowie.

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest:  gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2021 r.:

  • jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów;
  • należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

Natomiast, jeżeli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący zawiera porozumienie z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie nowelizacją w 2018 r. przepisów ustawy Prawo oświatowe do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy także obowiązek przekazania do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych [art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)]. Informacje dodatkowe można uzyskać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu poprawę dostępu do opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży, a w konsekwencji będą skuteczniej zapobiegać chorobom jamy ustnej uczniów.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl