strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

2014-12-29 08:33 / 410   M. Bazelakważna informacja dla nauczycieli
Tytuł Honorowy Profesora Oświaty

TYTUŁ HONOROWY PROFESORA OŚWIATY

 

Podstawa prawna:

 • art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Kapituła ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:
  • osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
  • wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 • pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:
  • stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,
  • dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
  • pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;
 • wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:
  • wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,
  • umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,
  • wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane
z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;
 • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli;
 • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada: co najmniej 20 - letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10 - letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

 

Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyjął wewnętrzną procedurę wyboru kandydatów opartą na przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) zgodnie z którą:

 • wnioski do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty mogą składać nauczyciele dyplomowani (również zajmujący stanowisko dyrektora) zatrudnieni w publicznych lub niepublicznych szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli (w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty);
 • wnioski nauczycieli spełniających wymagania powinny zawierać opis działań i osiągnięć kandydata uwzględniający obszary dorobku zawodowego oceniane przez Kapitułę zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty;
 • główny nacisk powinien być położony na zaprezentowanie podjętych przez nauczyciela działań i uzyskanych efektów w okresie po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, dorobek zawodowy sprzed uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego może być wspomniany, ale tylko pomocniczo;
 • dyrektorzy szkół składający wniosek powinni w treści dokonać rozróżnienia, co stanowi dorobek samego kandydata, jako nauczyciela, a co stanowi dorobek kierowanej przez dyrektora placówki (np. innych nauczycieli, którzy mogą pochwalić się swoimi osobistymi osiągnięciami);
 • we wniosku należy zwrócić uwagę na przedstawienie efektów podejmowanych działań;
 • WNIOSEK POWINIEN BYĆ SFORMUŁOWANY W 3 OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ według załączonego wzoru;
 • do wniosku należy dołączyć:
  a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
  b) zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki lub organu prowadzącego szkołę/placówkę zawierające informację o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające co najmniej 20 – letni okres pracy pedagogicznej jak również co najmniej 10-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
  c) potwierdzenie uzyskania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, nagród Ministra Edukacji Narodowej, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;
 • załącznik do wniosku może stanowić opinia dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego, organizacji działającej w sferze oświaty i wychowania.

 

 

Nauczyciele chcący poddać się procedurze związanej z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty mogą składać pisemne informacje o swoich osiągnięciach (w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym - płyta CD) w siedzibie Kuratorium przy ul. Konarskiego 1-3 do dnia 31 stycznia każdego roku.

 

Informacje należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dopiskiem "profesor oświaty" lub składać osobiście w pokoju nr 218.

 

 

 

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl