strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-04-08 14:14 / 10109   K. Mikulski dla nauczycieli
Projekt "Kreatorzy Sukcesu"

W ramach projektu "Kreatorzy Sukcesu" można otrzymać  m.in. pokrycie kosztów studiów podyplomowych max. do 6000,00 zł na 1 uczestnika.

 

Studenci muszą posiadać status pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Studia podyplomowe mogą być o różnej tematyce (przygotowujące do wykonywania nowego zawodu lub podniesienia kwalifikacji zawodowych), które trwają̨ od 2 do 3 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów podyplomowych wydanym przez uczelnię.

 

Finansowanie kosztów studiów reguluje umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

 

Więcej informacji: http://csir.org.pl/2021/01/18/kreatorzy-sukcesu-2/

 

Kontakt telefoniczny: 605 659 204665 775 353, e-mailowy: csirlowicz@gmail.com
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl