strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-04-30 09:18 / 10145   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół ponadpodstawowych

województwa kujawsko-pomorskiego


Zgodnie z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), prosimy Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

 

Jednocześnie prosimy o zastosowanie poniższych zasad:

1) W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r., samorządy uczniowskie lub zespoły, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, powinny przedstawić do zatwierdzenia radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wypełnione komputerowo wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 23 czerwca 2021 r.


2) Dyrektor szkoły najpóźniej w terminie do 6 lipca 2021 r. przesyła Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel, zatwierdzony i wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie stypendium wraz z listą kandydatów.

 

3) Do stypendium powinna typować ucznia każda szkoła kształcąca w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (kształcenie w formie dziennej to kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póżn. zm.).

 

4) Kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w pkt. 3 (w roku szkolnym 2021/2022, na który będzie przyznane stypendium, powinni pozostawać nadal uczniami danej szkoły).

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

 

a) czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 

b) pięcioletniego technikum, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: odrębnie uczniowi pięcioletniego technikum oraz odrębnie uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, prowadzonej w tym pięcioletnim technikum.

 

5) Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

 

a) otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2017 r. poz. 1534), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

 

b) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

 

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę dyrektor szkoły podaje wyczerpujące uzasadnienie przyczyny braku kandydata do stypendium. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie. StypendiumPrezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach: I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

 

Wnioski i listy kandydatów/szkół należy przesłać w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel e-mail: ebrylewska@bydgoszcz.uw.gov.pl Drogą elektroniczną należy wysłać nie fotografie czy skany podpisanych przez dyrektora szkoły dokumentów, lecz wersje edytowalne plików Microsoft Word/Excel. Proszę nie przesuwać wyrazów oraz nie zmieniać wielkości, stylu i kroju czcionek w załącznikach. Oświadczenia przekazywane są w 2 egz. za pośrednictwem szkoły wyłącznie w wersji papierowej.

 

Osobą odpowiedzialną w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za procedurę typowania kandydatów do stypendium jest Pan Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek: tel.  52 3497 603, e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Załączniki:

  1. Lista kandydatów do Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022.
  2. Wniosek.
  3. Oświadczenie.© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl