strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-11-17 15:00 / 10503   B. Błaszczykważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) ustala zasady zgłaszania przez organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

 

W celu zgłoszenia konkursu do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizator przesyła do dnia 10 grudnia 2021 r. formularz zgłoszeniowy.

 

Link do formularza: https://forms.gle/ZX5Jk2ZJFejtmQeX7

 

Zgłoszenie organizatora powinno spełniać następujące kryteria:

  1. Regulamin zawodów jest powszechnie dostępny dla uczniów szkół podstawowych, np. opublikowany na stronie internetowej organizatora oraz określa w szczególności: zakres merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od uczestników, cele edukacyjne i wychowawcze, szczebel i liczbę etapów zawodów, określenie wysokich miejsc w zawodach oraz warunki ich uzyskania, terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów.
  2. Zawody są organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły na jednolitych zasadach.
  3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych II etapu edukacyjnego (tj. klasy IV-VIII)
  4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  5. Konkurs jest organizowany na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym oraz jest co najmniej dwuetapowy i uwzględnia etap szkolny.

Zgłoszenia uwzględniające powyższe wymagania zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów:

  • dostępności (w tym bezpłatności) dla wszystkich uczniów szkół, do których adresowane są zawody,
  • powszechności (skala szkół, które rekomendują dane zawody),
  • zasięgu,
  • merytorycznych treści i wymaganych umiejętności wyróżniających dane zawody spośród innych zawodów.

Ponadto, ww. ocena będzie konsultowana z dyrektorami publicznych szkół ponadpodstawowych, a w przypadku zawodów o zasięgu międzywojewódzkim lub krajowym także z innymi kuratorami oświaty.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl