strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-01-24 14:10 / 10633   I. Andrzejewska dla dyrektorów i samorządów
Staże uczniowskie w branży audiowizualnej

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży audiowizualnej. 

W ramach realizacji projektu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich dla 3 zawodów w branży audiowizualnej tj. technik realizacji nagrań, technik realizacji nagłośnień, technik fotografii i multimediów. Ponadto opracowane zostaną także zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców z uwzględnieniem staży uczniowskich, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji. 

 

Chętne do wzięcia udziału w projekcie szkoły proszone są o wypełnienie formularza "Deklaracja udziału szkoły w projekcie" i przesłanie na adres mailowy: m.lipiak@crk.edu.pl  do dnia 30 stycznia 2022 r.   
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl