strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów Dodatkowa weryfikacja danych dotyczących Wyprawki Szkolnej 2014
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym zgłaszanych problemów związanych z wyznaczeniem krótkich terminów składania przez rodziców wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o umożliwienie skorzystania z ww. programu jak największej liczbie uczniów (szczególnie dotyczy to przypadków wyznaczenia bardzo krótkich terminów składania wniosków przez rodziców).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-15 10:35 / 4749    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"
Mając na uwadze terminową realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna", ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku, proszę o dostarczenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2014 r., zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem, które stanowić będą podstawę do przekazania Państwu II transzy dotacji celowej, jako uzupełnienie środków niezbędnych na pełną realizację przedmiotowego programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-08-28 13:49 / 4691    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ostatni nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 r. ważna informacja
W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków, przyznanych w 2014 r. na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła” w woj. kujawsko-pomorskim, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes wyraziła zgodę na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków. Odbędzie się on w terminie 25 sierpnia – 5 września 2014 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-18 07:45 / 4664    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2014 r.
Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-08-07 15:15 / 4658    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-07-09 13:07 / 4634    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Zbieranie danych do „Wyprawka szkolna” w 2014 r. ważna informacja
W związku z przygotowywanym do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-06-06 12:23 / 4594    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Przyznanie dotacji w II naborze Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 r. i III nabór wniosków
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Ewa Mes zatwierdziła podział dotacji w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na rok 2014. Z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków, przyznanych na realizację programu Pani Ewa Mes wyraziła zgodę na ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-05-06 12:16 / 4508    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dotacje z Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 r. i kolejny nabór wniosków
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Ewa Mes zatwierdziła podział dotacji w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na rok 2014. Wsparcie otrzymało 30 szkół z czego 13 na zakup pomocy dydaktycznych i 17 na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw. Z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków, przyznanych na realizację programu Pani Ewa Mes wyraziła zgodę na ogłoszenie kolejnego naboru wniosków. Wnioski można składać do 17 kwietnia, nadsyłając je na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, z dopiskiem na kopercie „Radosna szkoła”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-03-17 14:20 / 4385    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dotacja na podłączenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w placówkach oświatowych
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przypomina, zgodnie z zapisem w §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. z 2008 r. Nr 130, poz. 830), o możliwości złożenia deklaracji wydatków, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-02-25 13:17 / 4314    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Dotacja przedszkolna 2014
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-02-10 15:15 / 4287    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl