strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-12
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2019 ważna informacja
Szanowni Państwo Organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2020-01-08 08:10 / 9160    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie dla organów prowadzących do składania wniosków, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2020 ważna informacja
Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 6 grudnia 2019 r. Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: do dnia 12 grudnia 2019 r. W związku z powyższym, wszystkie wnioski złożone w terminie do 20 listopada 2019 r. powinny zostać złożone ponownie. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone po 29 listopada 2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2019-12-03 08:18 / 9174    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie rządowego Programu „Wyprawka szkolna” 2019/2020 ważna informacja
W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania i rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom w 2019/2020 r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu 6 grudnia 2019 r. mija termin zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także kosztu zakupu materiałów edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-11-29 14:46 / 9168    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2019 r. ważna informacja
Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2019 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2020 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-11-22 12:13 / 9156    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji w ramach Rządowego programu moduł 3 wieloletniego Rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”
Przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu moduł 3 wieloletniego Rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-11-18 12:55 / 9136    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2019 – dane ostateczne ważna informacja
Zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uruchomiona została I transza, w wysokości 80% planowanych środków, na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych. W związku z planowaną II transzą, proszę o przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 12 września 2019 r. danych dotyczących wysokości środków, które będą stanowić uzupełnienie I transzy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-08-29 14:35 / 8930    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego... ważna informacja
6 czerwca 2019 r. przyjęta została Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-07-05 13:12 / 8874    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2019 – POWIATY dane szacunkowe ważna informacja
W ramach przygotowania do realizacji programu zwracam się z uprzejmą prośbą o nawiązanie współpracy z gminą na terenie, której funkcjonuje szkoła i przekazanie w terminie do 1 lipca 2019 r. (lub terminie ustalonym z gminą) danych szacunkowych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Dane należy przekazać, do właściwej gminy, wg załączonego wzoru.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-17 12:42 / 8855    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2019 – GMINY dane szacunkowe ważna informacja
W związku z przygotowaniem się do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, uprzejmie proszę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia ww. programem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-17 12:41 / 8854    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r. ważna informacja
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”, organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-06 10:43 / 8840    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl