strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-12
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości wsparcia ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Listę szkół, które otrzymały dofinansowanie stanowi tabela poniżej:
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-05-31 09:45 / 8834    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wnioski złożone w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2019 r. które uzyskały dofinansowanie. ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa Nr 0030.1656/BKO/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. zatwierdził listę szkół, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-17 09:15 / 8813    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2019 r. - szkoły, które otrzymały dotacje. ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły/ biblioteki pedagogiczne z wykazem szkół/ bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2019, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-27 12:07 / 8688    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Program ma zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Rodzic lub dyrektor szkoły wnioskuje do gminy o sfinansowanie posiłku dla ucznia. Jeżeli zapewnienie posiłku następuje w stołówce szkolnej, wojewoda może zwiększyć dotację dla gminy o 5% w ramach Programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2019-02-22 15:24 / 8678    R. Ciechanowski

informacje ogólne Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że Rada ministrów przyjęła 5 lutego br. projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2019-02-06 15:11 / 8643    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przedszkolnej za 2018 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uprzejmie przypominam o konieczności rozliczenia ww. dotacji do 31 stycznia 2019 r. Mimo terminu wskazanego w rozporządzeniu zwracam się z prośbą o w miarę możliwości wcześniejsze przesłanie powyższego sprawozdania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-31 08:03 / 8577    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom w 2018/2019 r. „Wyprawka szkolna”
W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania i rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom w 2018/2019 r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 30 listopada 2018 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także kosztu zakupu materiałów edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-12-19 07:37 / 8564    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Nowy wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.  poz. 1007)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-12-14 14:36 / 8556    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji za 2018 r.
W związku z zakończeniem finansowania lub dofinansowywania zadań własnych oraz zleconych z dotacji celowych przekazanych w 2018 roku z budżetu państwa zwracam się z prośbą o dokonanie rozliczenia dotacji na załączonych drukach i przesłanie najpóźniej do dnia 25 stycznia 2019 r...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2018-12-14 11:43 / 8555    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” za 2018 r. ważna informacja
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2018 rok. Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2019 roku…
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-12-04 14:28 / 8532    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl