strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2022-03-10 14:44 / 10722   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Składanie wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostały opublikowane wzory wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”. Wnioski są zamieszczone jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022.

 

W 2022 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

  • Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
  • Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
  • Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących);

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” dyrektorzy szkół składają do organów prowadzących wnioski o dotację do dnia 15 maja 2022 r. Organy prowadzące składają do właściwego wojewody wnioski w terminie do 30 maja 2022 r. Organy prowadzące szkoły składają wnioski do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Podana data jest DATĄ WPŁYWU WNIOSKU DO KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY.

 

Wniosek powinien zawierać:

- listę szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie wraz z ich numerem w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; wzór listy zamieszczony jest jako załącznik do informacji (LISTA POWINNA BYĆ DOŁĄCZONA DO WNIOSKU TAKŻE WÓWCZAS GDY ORGAN SKŁADA WNIOSEK DLA JEDNEJ SZKOŁY) - 

PRZY WYPEŁNIANIU LISTY SZKÓŁ PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KOMÓRKI, KTÓRE SĄ WYPEŁNIANE POPRZEZ WYBÓR Z ZAMKNIĘTEJ LISTY OPCJI:

  • wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie;
  • oryginały albo kopie wniosków dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW o udział w Programie;
  • oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie (może ono stanowić oddzielny dokument albo zostać umieszczone we wniosku szkoły w miejscu przeznaczonym na uwagi organu prowadzącego);
  • oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6. (jak wyżej).

Kompletne wnioski proszę przesyłać w wersji papierowej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organu składającego wniosek (jeśli upoważnienie nie wynika z przepisów powinno zostać załączone jako potwierdzona kopia) na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

Z dopiskiem „AKTYWNA TABLICA – WNIOSEK”

 

Ponadto na adres mleciejewski@bydgoszcz.uw.gov.pl  prosimy wysłać elektroniczną wersję listy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie (której opatrzony podpisami oryginał w wersji papierowej prosimy dołączyć do wniosku). Korespondencję prosimy wysyłać z tytułem: Program Aktywna tablica – nazwa organu prowadzącego.


W razie pytań prosimy o kontakt ze st. wizytatorem Adamem Wnorowskim tel. 52 34 97 609, 502 69 15 36. 

Poniżej znajdują się formularze wniosków oraz lista szkół, a także rozporządzenie z dnia 23 października 2020 r. w pierwotnym brzmieniu oraz rozporządzenie zmieniające.

 

Szczegółowe informacje w serwisie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl