strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2022-04-25 11:36 / 10810   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Składanie wniosków w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

W dniu 7 kwietnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771). Zgodnie z nim jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, oraz właściwi ministrowie, prowadzący szkoły, o których jest mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, mogą składać wnioski o dotacje w programie.

 

Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby uczniów szkoły, dla której organ prowadzący ubiega się o dotację, określonej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień składania wniosku i może wynosić:

  • 30 000 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów,
  • 60 000 zł – w szkole liczącej od 101 do 200 uczniów,
  • 70 000 zł – w szkole liczącej od 201 do 234 uczniów.

W przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia finansowego, o którym mowa stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

 

O dotacje organy mogą występować także dla szkół filialnych licząc kwotę na zasadach podanych wyżej, w oparciu o liczbę uczniów tych szkół.

 

Wniosek składa dyrektor szkoły za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/laboratoria (opcja „Jesteś dyrektorem? Zgłoś szkołę do programu”).

Następnie złożony wniosek szkoły składa organ prowadzący za pośrednictwem tej samej strony (opcja „Jesteś organem prowadzącym? Wnioskuj o wsparcie dla zgłoszonej szkoły”)

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2022 r.

Przed złożeniem wniosku, proszę zapoznać się z treścią rozporządzenia dołączonego do komunikatu oraz z katalogiem wyposażenia zamieszczonym na podanej stronie obok generatorów wniosków.

Ponadto, poza złożeniem wniosku prosimy na adres awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl w formie skanów, oraz, w wersji papierowej, na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przesyłać oświadczenie (podpisane zgodnie ze wskazaniem statutów lub wpisem do właściwego rejestru) potwierdzające, że organ prowadzący jest właścicielem konta podanego we wniosku szkoły, dla której wnioskuje o wsparcie. Konto powinno być kontem założonym na potrzeby programu lub kontem utworzonym na potrzeby wsparcia otrzymywanego w związku z epidemią COVID-19. Nie może to być konto podstawowe, przeznaczone do otrzymywania dotacji.

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się ze st. wizytatorem A. Wnorowskim tel. 52 34 97 609 lub 502 69 15 36 lub wizytatorem M. Leciejewskim tel. 52 34 97 607

 

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl