strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Prawo oświatowe

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
W dniu 29 listopada 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz.2203). Ustawą tą dokonane zostały w szczególności zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-12-01 13:38 / 7724    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Organizacja pracy szkoły ważna informacja
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) dyrektorzy szkół i placówek mają obowiązek opracowania do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawienia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu arkusz organizacji szkoły, uwzględniający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-04-29 08:25 / 5417    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej
Polski Związek Logopedów (PZL) podjął sukcesywne i komplementarne działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-04-16 09:19 / 5377    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów 9 listopada zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2009-11-16 15:02 / 856    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Opinia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-05-13 12:50 / 568    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Prawo oświatowe
Najważniejsze akty prawne umieszczone zostały w Biuletyie Informacji Publicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2008-10-10 07:00 / 226    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl