strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Prawo oświatowe

2015-04-16 09:19 / 5377   A. Nicpoń dla dyrektorów i samorządów
Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej

Zmiany w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej

 

Polski Związek Logopedów (PZL) podjął sukcesywne i komplementarne działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku pracy Komisji Oświaty PZL i współpracujących ekspertów w 2013 r. rozszerzono na sprawdzianach i egzaminach szkolnych katalog dostosowań warunków do potrzeb edukacyjnych dla uczniów z afazją oraz zaburzeniami komunikacji językowej. W bieżącym roku Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN wskazał wykładnię powiązanych przepisów oświatowych:
1. Ze stanowiska MEN wynika, że w orzeczeniach wydawanych obecnie przez poradnie nie jest wymagane używanie określenia ,,niepełnosprawność ruchowa w tym afazja”, wystarczy użycie określenia ,,afazja”, popartego diagnozą lekarską oraz Zespoły orzekające działające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym poradniach specjalistycznych w zależności od potrzeb mają możliwość wskazania, że dziecko wymaga wsparcia specjalisty odpowiednio neurologopedy lub surdologopedy (Załącznik 1 -pismo MEN z dnia 22.01.2015 r.);
2. Specjalności logopedów mogą być umieszczane m.in. na pieczęciach, wskazywane w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne (Załącznik 2 -pismo MEN z dnia 14.01.2015 r.).

 

Mając na uwadze specyfikę pracy z dzieci z trudnościami w rozwoju językowym, Zarząd Główny PZL prosi o podkreślenie konieczności uwzględniania konsultacji poszczególnych przypadków z logopedami, jako jedynymi specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z  zaburzeniami komunikacji.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl