strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Prawo oświatowe

2015-04-29 08:25 / 5417   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Organizacja pracy szkoły

Szanowni Państwo

Przewodniczący

Konwentu Wójtów, Starostów i Burmistrzów

Organy prowadzące

Dyrektorzy

szkół i placówek

woj. kujawsko-pomorskiego

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) dyrektorzy szkół i placówek mają obowiązek opracowania do dnia 30 kwietnia  każdego roku i przedstawienia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu arkusz organizacji szkoły, uwzględniający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

 

Dyrektorzy szkół i placówek sporządzają arkusze organizacji w oparciu o przepisy i uregulowania prawne, dotyczące organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, w tym ustawę o systemie oświaty i przepisy wykonawcze do niej, statuty szkół i przedszkoli oraz  przepisy prawa miejscowego, wydane przez organ prowadzący z upoważnienia art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

 

Podstawą do corocznego sporządzania arkusza organizacji szkoły są przepisy ramowych statutów poszczególnych typów szkół i placówek określone w załącznikach do ww rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  Zapisy tego rozporządzenia obligują dyrektorów szkół do zamieszczenia w arkuszu organizacyjnym określonych danych, a w szczególności:

  1. liczby oddziałów ogółem, liczby uczniów ogółem, rodzajów oddziałów (sportowe, integracyjne, dwujęzyczne itd.), liczby uczniów w poszczególnych oddziałach, podziału na grupy i ich liczebność – z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.);
  2. liczby etatów pedagogicznych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz liczby pracowników pedagogicznych zatrudnionych, z wyszczególnieniem stanowisk kierowniczych nauczycieli (wraz ze wskazaniem powierzonych funkcji), bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, szkolnych doradców zawodowych, liczby pełnozatrudnionych i zatrudnionych na część etatu;
  3. liczby nauczycieli wg poziomu wykształcenia, stopnia awansu zawodowego oraz liczby nauczycieli planowanych do przeszeregowania w związku z ubieganiem się o wyższy stopień awansu zawodowego, liczby nauczycieli korzystających z urlopów zdrowotnych, wychowawczych, bezpłatnych, uzupełniających etaty w szkole i w innej placówce, oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych, przechodzących na emeryturę, przechodzących w stan nieczynny;
  4. liczby godzin do zrealizowania tygodniowo przez nauczycieli, z uwzględnieniem ramowych planów nauczania, liczby godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych, planowanej liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, godziny, zniżek funkcyjnych” dyrektorów, wicedyrektorów i innych pracowników, dla których przewidziano obniżkę godzin, liczby godzin realizowanych w podziale uczniów na grupy;
  5. liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz tygodniowej liczby godzin zajęć z takimi uczniami, z wyszczególnieniem ilości godzin z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela;
  6. informacji dotyczących biblioteki szkolnej, świetlicy, internatu itp.;
  7. liczby etatów (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz liczby pracowników niepedagogicznych, z wyszczególnieniem podziału na pracowników administracyjnych oraz pomocniczych i obsługi.

Arkusz organizacji pracy szkoły powinien określać planowane zajęcia w ramach zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, z wyszczególnieniem ich rodzaju: świetlicowych, korekcyjnych, zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych i mających trudności w nauce, dla uczniów rozwijających zainteresowania oraz liczby godzin tych zajęć.

 

Zapis art. 9d ust. 8 ustawy -  Karta Nauczyciela obliguje także dyrektora do podania w arkuszu organizacji liczby nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, w tym podział na przedmioty, klasy, grupy oraz przydział zajęć dla poszczególnych nauczycieli.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o systemie oświaty rada pedagogiczna opiniuje organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi, a także projekt planu finansowego szkoły lub placówki.

 

Kurator Oświaty w obecnym stanie prawnym nie opiniuje arkuszy przed ich zatwierdzeniem, jednak w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) także arkusz organizacji pracy szkoły może stanowić przedmiot oceny w ramach sprawowanego przez kuratora oświaty nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl