strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2021-04-07 12:46 / 10108   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Zarządzenie nr 20/21 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE Nr 20/21

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

 

w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

na rok szkolny 2020/2021

 

 

      Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w związku z § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 48/20 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) Część IV Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Wykonanie   zarządzenia    powierza    się    Dyrektorowi     Wydziału    Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl