strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2022-04-05 15:23 / 10770   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Zarządzenie nr 31/22 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE Nr 31/22

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 44/21 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2021 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022, dokonać zmiany załącznika w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału  Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl