strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2014-02-28 12:58 / 4333   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Aneks do Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Aneks do Planu nadzoru pedagogicznego

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

 

I. Podstawa prawna planowania:

§ 18 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.),

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 zmienione przez Ministra Edukacji Narodowej pismem DJE.WNP.5081.21.2014 z dnia 17 lutego 2014 r.

 

II.  Zakres kontroli planowanej w szkołach i placówkach.

 

l.p

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego

Typ szkoły

1.

Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych.

Publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne, publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne  z oddziałami
integracyjnymi oraz publiczne szkoły integracyjne.

2.

Zgodność szkolnego planu nauczania technikum
z  ramowym planem nauczania dla ww. szkoły

Publiczne technika.  

 

3.

Zgodność kształcenia w szkołach zawodach z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Publiczne i niepubliczne
zasadnicze szkoły zawodowe, technika (z wyłączeniem
techników uzupełniających)
i szkoły policealne.

4.

Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia
nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół
i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty im wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy
o systemie oświaty.    

Publiczne placówki
doskonalenia nauczycieli.

5.

Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole
podstawowej

Publiczne szkoły podstawowe.

6.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu
w szkole.   

Publiczne szkoły podstawowe
i gimnazja.

7.

Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

Publiczne szkoły podstawowe
i gimnazja.

8.

Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania
w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej.

 

Publiczne szkoły podstawowe.

9.

Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu.

Publiczne przedszkola.

 

III. W roku szkolny, 2013/2014 monitorowane będą:

„Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i  w zawodach”.

„Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w szkołach ogólnodostępnych”

„Stan przygotowania publicznych szkół podstawowych na przyjecie dzieci 6-letnich”.

 

 

Kujawsko-Pomorski 

 Kurator Oświaty

 Anna Łukaszewska
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl