strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2017-08-31 15:21 / 7417   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
ZARZĄDZENIE Nr 69/17 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE Nr 69/17

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 

 w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2017/2018  

 

 

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),  § 22 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/13 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018, stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości Plan nadzoru, o którym mowa w § 1 w terminie do 31 sierpnia 2017 r. poprzez strony internetowe Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
w zakładce „Nadzór pedagogiczny”.

 

§ 3. Wykonanie    zarządzenia      powierza      się     Dyrektorowi      Wydziału     Nadzoru Pedagogicznego oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl