strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2017-09-09 10:33 / 7444   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
ZARZĄDZENIE Nr 72/17 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 9 września 2017 r. w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE Nr 72/17

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 9 września 2017 r.

 

w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018  

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.zm.) w związku z § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 69/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) Część I, IV i IX Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie   zarządzenia    powierza    się    Dyrektorowi     Wydziału    Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl