strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2017-11-20 08:00 / 7679   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Zarządzenie Nr 111/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE Nr 111/17

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 16 listopada 2017 r.

 

w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2017/2018  

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),  § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr 72/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2017 r. w sprawie zmiany Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Część IV Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie    zarządzenia      powierza      się     Dyrektorowi      Wydziału     Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

 

 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl