strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2020-08-28 15:16 / 9634   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE Nr 48/2020

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

 

 

w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) w związku z § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości Plan nadzoru, o którym mowa w § 1, w terminie do 31 sierpnia 2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakładce „Nadzór pedagogiczny”.

 

§ 3. Wykonanie   zarządzenia    powierza    się    Dyrektorowi     Wydziału    Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl