strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2010-02-01 09:16 / 998   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Arkusze kontroli planowej w szkołach i placówkach na rok szkolny 2009/2010 zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej
 1. Arkusz kontroli w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu w publicznym centrum kształcenia praktycznego (Załącznik nr 1).
 2. Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w publicznym centrum kształcenia ustawicznego (Załącznik nr 2).
 3. Arkusz kontroli w zakresie organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego (Załącznik nr 3).
 4. Arkusz kontroli w zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży (Załącznik nr 4).
 5. Arkusz kontroli w zakresie realizacji zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych (Załącznik nr 5).
 6. Arkusz kontroli w zakresie prowadzenia kursu kwalifikacyjnego przez publiczną lub niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli (Załącznik nr 6).
 7. Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (Załącznik nr 7).
 8. Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (Załącznik nr 8).
 9. Arkusz kontroli w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (Załącznik nr 9).
 10. Arkusz kontroli prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (Załącznik nr 10).
 11. Arkusz kontroli w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (Załącznik nr 11).
 12. Arkusz kontroli w zakresie wydawania opinii w sprawie: 
  1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  2) przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (Załącznik nr 12). 
 13. Arkusz kontroli w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w publicznym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (Załącznik nr 13).
 14. Arkusz kontroli w zakresie realizacji zadań przez zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków działający w publicznym specjalnym ośrodku wychowawczym (Załącznik nr 14).
 15. Arkusz kontroli w zakresie przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznym młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub publicznym młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Załącznik nr 15).© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl