strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.2022-06-24
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dt. mobilności edukacyjnej młodzieży w szkołach zawodowych. ważna informacja
W II półroczu 2011 roku przypada okres sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z głównych priorytetów polskiej Prezydencji w obszarze edukacji i młodzieży będzie wieloaspektowa mobilność. Biorąc powyższe pod uwagę, wzorem roku ubiegłego Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło inicjatywę mającą na celu zgromadzenie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk w zakresie mobilności edukacyjnej młodzieży, realizowanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, dzięki której uzyskane informacje posłużą do dalszych prac prowadzonych w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-01-19 15:02 / 1788    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej kształcenia zawodowego ważna informacja
Prośba o wypełnienie ankiety. Celem jest zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami oświatowymi a organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi oraz ich wpływu na poprawę kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego w roku szkolnym 2009/2010.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-07-13 13:31 / 1348    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Występowanie negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców - ostateczny termin wypełnienia ankiety ważna informacja
Uprzejmie proszę wszystkich Państwa Dyrektorów, którzy dotychczas nie wypełnili ankiety dotyczącej analizy sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę, o jej niezwłoczne wypełnienie. Ostateczny termin upływa w poniedziałek, 7 czerwca 2010 o godz. 12.00. Proszę potraktować to zadanie jako bardzo pilne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-06-04 10:01 / 1259    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2010 ważna informacja
Zgodnie z zapisami art.31 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z publicznymi placówkami doradztwa i doskonalenia nauczycieli: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Poniżej umieszczamy wzory ankiet adresowanych do poszczególnych grup respondentów. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących wśród wskazanych pracowników oraz na poziomie szkół i placówek wśród dyrektorów i nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2010-05-26 07:49 / 1240    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyjaśnienia dotyczące obowiązkowego badania problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców ważna informacja
W uzupełnieniu komunikatu z dnia 21 maja 2010 r., dotyczącego badania problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców (tzw. eurosieroctwa), przekazuję wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia ankiety.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-25 11:32 / 1238    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej przystępuje do przeprowadzenia badań dotyczących skali oraz problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców (tzw. eurosieroctwa). W tym celu została przygotowana elektroniczna ankieta zamieszczona pod adresem internetowym: www.men.gov.pl/migracja. O udzielenie odpowiedzi na pytania proszeni są dyrektorzy szkół i placówek publicznych i niepublicznych, ogólnodostępnych i specjalnych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół dla dorosłych do których uczęszczają osoby niepełnoletnie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-21 14:53 / 1233    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje dla Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu informację o realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych tj. w formach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ( Dz. U. Nr 136, poz.1116 ). W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostanie monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych. Badanie zostanie przeprowadzone on-line.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2010-05-21 14:40 / 1232    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie na temat upowszechnienia wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym
Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-02-05 14:34 / 1005    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Badanie w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych..."
Badanie w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-12-04 13:34 / 896    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ankiety ewaluacyjne wdrażania podstawy programowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie realizują wielokomponentowy projekt Wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu został zrealizowany w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2009 r. Komponent informacyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-08-06 10:03 / 646    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl