strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2021-02-19 13:15 / 9996   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2021. II etap badania 19 kwietnia-30 maja 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Badanie odbędzie się w Polsce, w kwietniu i maju 2021 roku Uczestnikami badania będą uczniowie klas czwartych wylosowanych szkół podstawowych.

Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie. Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. Szkoły i uczniowie, którzy biorą udział w badaniu, są losowani zgodnie z procedurami międzynarodowymi. W Polsce wylosowano 150 szkół podstawowych z całego kraju.

PIRLS jest badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców), a upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów).

Wiarygodność wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów zależy od uczestnictwa w badaniu wszystkich wylosowanych szkół.

W celu uzyskania reprezentatywnych wyników, standardy PIRLS pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych. Jeżeli w okresie badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Badanie PIRLS 2021 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEiN. Informacje o badaniu znajdują się na stronie  https://pirls.ibe.edu.pl oraz https://www.iea.nl Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl