strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje o kuratorium  Jesteś w dziale informacje o kuratorium » Deklaracja dostępności

2021-03-24 13:41 / 10087   M. Bazelak informacje o kuratorium
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 

Niezgodności:

 • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

Wyłączenia:

 • Niektóre treści, które nie zostały wytworzone przez Kuratorium;
 • Niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do których Kuratorium nie jest uprawnione.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności:

 - Jarosław Sternik, adres poczty elektronicznej: jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 34 97 623. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Działalność Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prowadzona jest w pomieszczeniach zlokalizowanych w czterech budynkach, które to zarządzane są przez inne instytucje.

 1. KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  Budynek, w którym znajduje się siedziba Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w kilka wind, przy czym rozmieszczone są one w różnych częściach budynku. Zastosowano znaki kierunkowe, prowadzące do wind oraz pomieszczeń zajmowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Na jednym spośród dwóch pięter zajmowanych przez Kuratorium Oświaty znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. DELEGATURA W TORUNIU, ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń
  W budynku, w którym znajduje się Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu przy wejściu głównym jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Z tego powodu obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.

 3. DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek
  W budynku, w którym znajduje się Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku przy wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W związku z tym osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 4. ODDZIAŁ W INOWROCŁAWIU, ul. Roosevelta 36-38, 88-110 Inowrocław
  Budynek, w którym znajduje się oddział Kuratorium Oświaty w Inowrocławiu jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl.© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl