strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-11-23 15:05 / 449
Jak skorzystać z "Mądrości tych co przed nami"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wiągu
Wiąg, 50
86-100 Świecie
Autor / autorzy działania:Izabela Kiełpińska, Mirosława Antoniewicz
miroslawaantoniewicz@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:stały
Forma zajęć:zajecia pozalekcyjne
Adresat zajęć:społecznośc szkolna i lokalna
Cel działania:
- wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i otoczenia szkoły w realizacji podstawy programowej;
- kształtowanie umiejętności zachowania się uczniów w sytuacjach doniosłych, odświętnych;
- rozsławienie postaci Władysława Bielińskiego w środowisku lokalnym i regionie.


Szczegółowy opis działania:

Na początku 2014 r. przybyli do szkoły wnukowie Władysława Bielińskiego, kierownika  Szkoły Powszechnej w Wiągu w latach 1920-1939. Przybliżyli jego życiorys, związki z naszą szkołą i wsią.

Pragnąc uczcić 75. rocznicę śmierci Władysława Bielińskiego w Dolinie Śmierci w Fordonie, będącą symbolem doświadczenia terroru okupanta niemieckiego wobec polskiej oświaty, rodzina Bielińskich postanowiła ufundować Szkole Podstawowej w Wiągu tablicę pamiątkową Władysława Bielińskiego. Ustalono, że tablica zostanie odsłonięta 17 września 2014 r.

Uczniowie szkoły poznawali historię życia, a 12 września 2014 r., na zaproszenie wnuków panów Marka i Kazimierza Bielińskich, odbyli wycieczkę do  Doliny Śmierci w Fordonie. Poznali niezwykłe miejsce, gdzie 1 listopada 1939 r. Władysław Bieliński wraz z grupą 52 nauczycieli został zamordowany. Na bydgoskim Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności złożyli kwiaty na grobie, wysłuchali interesującej opowieści wnuka Władysława Bielińskiego. Uczestnicy wycieczki zainteresowali się postacią, a jego tragiczny los zrobił na nich ogromne wrażenie. Z zapałem zaangażowali się w przygotowania uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Wspólnymi siłami, z pomocą proboszcza parafii pw. św. Barbary w Sartowicach, udało się dotrzeć do żyjących uczennic, które opowiadały swoje wspomnienia ze szkoły kierowanej przez Władysława Bielińskiego. Dzień odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie budynku szkoły był doniosły i uroczysty. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele, rodzice, cała społeczność wsi.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św w kaplicy wiejskiej. W przemarszu z kaplicy do szkoły, z pocztem sztandarowym, wzięła udział znaczna część społeczności lokalnej. W czasie uroczystości przedstawiciele samorządu uczniowskiego przedstawili sylwetkę Władysława Bielińskiego, wysłuchano utwór "Chopin" w wykonaniu zespołu Viva Aqua, którego założycielami i wykonawcami są wnukowie, Marek i Kazimierz Bielińscy z żonami. Goście obejrzeli występ słowno-muzyczny ukazujący tragizm września 1939 r. w połączeniu z postacią Władysława Bielińskiego. W przemówieniach goście zwracali uwagę na wysoki poziom przedstawienia, walory artystyczne, wielkie emocje, które towarzyszyły, zarówno oglądającym, jak i występującym uczniom.

W czasie rozmów indywidualnych, w ramach zwiedzania wystaw w holu szkoły oraz w Izbie Tradycji Szkoły kreślono możliwości dalszej współpracy i wykorzystania postaci w działaniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły.Efekty działania:
Uczniowie, nauczyciele, społeczność wsi poznała Władysława Bielińskiego. Wzbogaciliśmy wiedzę na temat historii szkoły. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami promującymi pamięć o czasach minionych, propagujących postać Władysława Bielińskiego w regionie. Włączyliśmy postać Władysława Bielińskiego do ceremoniału szkoły, składamy Mu cześć, wrócił do szkoły jako honorowy patron. Wykorzystujemy wiedzę o działalności Władysława Bielińskiego w kształtowaniu postaw obywatelskich: odpowiedzialności, uczciwości, prawdomówności i umiłowania Ojczyzny.
Koło historyczne poszukuje śladów działalności Władysława Bielińskiego w regionie, pamiątek, źródeł piśmienniczych.
Do stałych działań szkoły włączony został szkolny konkurs Władysław Bieliński i II wojna światowa, który odbywa się w połączeniu z Międzynarodowym Dniem Bibliotek Szkolnych - w tym roku "Jestem - więc czytam", promujący czytelnictwo, poznanie historii najnowszej.
Nawiązaliśmy współpracę z PTTK celem propagowania postaci w regioni

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Proboszcz parafii pw. św. Barbary w Sartowicach - pomoc w poszukiwaniu żyjących uczniów pamiętających Władysława Bielińskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu - pomoc w gromadzeniu literatury na temat drugiej wojny światowej, poszukiwanie materiałów bibliograficznych.
PTTK w Świeciu - pomoc w rozpowszechnieniu informacji o postaci Władysława Bielińskiego w regionie.
Członkowie rodziny Władysława Bielińskiego - ofiarowanie szkole materiałów przybliżających postać, fundatorzy nagród w konkursie historycznym, współorganizatorzy i sponsorzy wycieczki do Bydgoszczy śladami Władysława Bielińskiego oraz naukowej na UPT promującej wartość nauki.


Informacje dodatkowe:
Władysław Bieliński wrócił do swojej szkoły, ma w niej godne miejsce, a dla nas jest osobą, którą otaczamy pamięcią, szacunkiem, czerpiemy wzorce w drodze ku doskonałości.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie spwiag.edupage.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl